آمار مجله

آمار مجله
Nature
(به عنوان معتبرترین مجله مرجع علمی دنیا)
در خصوص 40 کشور برتر علمی دنیا و میزان رشد آنها در سال 2011 نسبت به سال 2010
این آمار نشان میدهد ایران با بیست درصد رشد، بیشترین رشد علمی را در سال گذشته در جهان داشته است.
همچنین نکته جالب توجه اینکه از کل منطقه خاور میانه و قاره آفریقا تنها پنج کشور در زمره 40 کشور بزتر دنیا هستند که در این میان ایران پس از ترکیه مقام دوم را دارد.
نمودار چاپ شده در مجله ی مذکور نکات جالبی دارد.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید