سر تیترهایی جهت تأمل

 

خور، توسعه سیاسی بیش از توسعه اقتصادی؟

توسعه سیاسی، خوب یا بد؟

توسعه سیاسی زیربنای توسعه اقتصادی؟

 

توسعه اقتصادی زیربنای توسعه سیاسی؟

توسعه سیاسی، عمدی یا طبیعی؟

 

/ 0 نظر / 15 بازدید