جهت تنوع

در زمانهای قدیم که روستائیان محصولات خود را برای

فروش به بازار هفتگی می آوردند روزی یک پیرزن

روستایی یک سبد از تخم مرغهای مزرعه خود را برای

فروش به بازار آورد. اما هنوز هیچکدام از تخم مرغها را

نفروخته بود که اسب یک سوارکار پایش به سبد خورد و

در نتیجه تمام تخم مرغها شکست. اسب سوار خیلی

ناراحت شد و از پیرزن روستایی پرسید که تعداد تخم

مرغها چند تا بوده تا او پول آنها را پرداخت کند.پیرزن

گفت که تعداد تخم مرغها را نمیداند اما وقتی تخم

مرغها را 2تا2 تا برمیداشت یکی باقی می ماند 3تا3 تا

برمیداشت یکی باقی می ماند4تا4 تا برمیداشت یکی

باقی می ماند5تا5 تا برمیداشت یکی باقی می ماند6تا

6 تا برمیداشت یکی باقی می ماند اما وقتی 7تا7 تا بر

میداشت چیزی باقی نمی ماند.

اسب سوار تعداد تخم مرغها را محاسبه کرد و پول

پیرزن روستایی را پرداخت نمود.

سوال اینجاست:تعداد تخم مرغها چند تا بود؟

جایزه این جهت تنوع یک شارژ همراه اول 2000 تومانی است برای نفرات اول تا سوم
/ 0 نظر / 21 بازدید